ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Κρασί, μέλι και φαρμακευτική κάνναβη στο 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας

Πέραν της εστίασης που θα γίνει φέτος στα τρία προϊόντα, στο συνέδριο θα αναλυθούν οι τεχνολογίες αιχμής που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και στο σύνολο του αγροδιατροφικού συστήματος

 04/12/2019 11:40

Θεσσαλονίκη: Κρασί, μέλι και φαρμακευτική κάνναβη στο 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας
Φωτογραφία αρχείου

Το κρασί, το μέλι αλλά και η φαρμακευτική κάνναβη είναι κάποια από τα αγροτικά προϊόντα που θα έχουν την τιμητική τους στο 8ο Συνέδριο Αγροτουρισμού το οποίο διοργανώνεται στις 9 Δεκεμβρίου, στις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης.

Ένα συνέδριο-σταθμός με σταθερή παρουσία από το 2012, έχει στόχο να ενημερώσει κατά πρώτον τους αγρότες και τους παραγωγούς, αλλά και τους επιχειρηματίες, τα στελέχη του αγροδιατροφικού κλάδου, τους εκπροσώπους του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα, τους εξαγωγείς, τους συμβούλους, τους τοπικούς φορείς τους συνεταιρισμούς και τους επιστήμονες.

Πέραν της εστίασης που θα γίνει φέτος στα τρία προϊόντα, στο συνέδριο θα αναλυθούν οι τεχνολογίες αιχμής που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και στο σύνολο του αγροδιατροφικού συστήματος.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής ενώ κεντρικός ομιλητής θα είναι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ

Δείτε το πρόγραμμα:

14:30 - 15:00 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

15:00-15:10  

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ
Πρόεδρος, Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο
ΠΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ
Πρόεδρος, Αµερικανική Γεωργική Σχολή

15:10-15:20

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
Μέλος Επιτροπής Αγροτεχνολογίας, Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο
Κοσµήτωρ, Perrotis College, Αµερικανική Γεωργική Σχολή
“Πρόσφατα επιστηµονικά πορίσµατα που αναδεικνύουν άγνωστες αξίες του µελιού, της κάνναβης και
του οίνου”

15:20-16:20

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι:
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
Οµότιµος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
“Θέµατα εµπορίας µελιού”
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ
∆ιευθύνων Σύµβουλος, Stayia Farm
“Από την κυψέλη.....στο ράφι”
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑ∆ΗΜΟΣ
Γενικός ∆ιευθυντής, Αγροτικός Μελισσοκοµικός Συνεταιρισµός Νικήτης Χαλκιδικής “Μέλι Σίθων”
“Η εµπορία-διακίνηση του Ελληνικού µελιού. Προβλήµατα και προοπτικές”
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Business Development Manager, Terra Spatium
“Τεχνολογίες διαστήµατος στη µελισσοκοµία ακριβείας”
Συντονίστρια: ΑΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ
Μέλος Επιτροπής Αγροτεχνολογίας, Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο
∆ιευθύνουσα Σύµβουλος, Ε.Β.Υ.Π.

16:20-17:20

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΚANNABH: AΠΟ ΤΗΝ ΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
ΕΙΡΗΝΗ ΠΙΤΤΑΡΑ
Προϊσταµένη Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηµατικών Πάρκων, Υπουργείο ανάπτυξης και
Επενδύσεων
"Πλαίσιο αδειοδότησης τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης. Ευκαιρίες και προκλήσεις"
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Πρόεδρος, Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας
“Η Τράπεζα αρωγός του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα της Ελληνικής αγροτικής οικονοµίας”

Κρασί, Μέλι, Κάνναβη:
Οι Νέες Προκλήσεις
Ετήσιο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας
8ο
∆ευτέρα 9 ∆εκεμβρίου 2019
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΛΙΑΚΟΥ∆ΗΣ
Γενικός ∆ιευθυντής, Μύλοι Καπλανίδη
“Προϊόντα µε κάνναβη στο καθηµερινό µας τραπέζι”

Συντονιστής: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΙΣ
Μέλος Επιτροπής Αγροτεχνολογίας, Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο
∆ιευθυντής Εταιρικής Ανάπτυξης, Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης

17:20 - 18:00

CΟFFEE BREAK

18:00 - 18:45

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΗΓΑΛΟΣ
Category Marketing Manager Specialty Crops & Rice, Greece, Cyprus, Albania & Israel, Corteva
Agriscience
“Καινοτόµες λύσεις φυτοπροστασίας στο αµπέλι”
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΑΛΠΗΣ
Γεωπόνος, Υπεύθυνος Τµήµατος Αµπέλου, Βίτρο Ελλάς
“Κλωνική επιλογή στην Ιταλία - Ελλάδα. Νέες τάσεις στην αµπελουργία”
ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΤΡΙ∆ΗΣ
Οινοποιός, Κτήµα Άλφα
"Τα επόµενα σύγχρονα εργαλεία στην υπηρεσία της µεταποίησης σήµερα"
Συντονιστής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
Μέλος Επιτροπής Αγροτεχνολογίας, Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Αφοί Καραγιώργου

18:45 - 19:00

ΟΜΙΛΙΑ
∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Γενικός ∆ιευθυντής, διαΝΕΟσις
"Νέα συνεργατικά σχήµατα: µοχλός ανάπτυξης της αγροτικής οικονοµίας”

19:00- 19:20 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
ΠΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ
Πρόεδρος, Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ
Υπουργός, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

19:20 - 20:30
COCKTAIL

Το κρασί, το μέλι αλλά και η φαρμακευτική κάνναβη είναι κάποια από τα αγροτικά προϊόντα που θα έχουν την τιμητική τους στο 8ο Συνέδριο Αγροτουρισμού το οποίο διοργανώνεται στις 9 Δεκεμβρίου, στις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης.

Ένα συνέδριο-σταθμός με σταθερή παρουσία από το 2012, έχει στόχο να ενημερώσει κατά πρώτον τους αγρότες και τους παραγωγούς, αλλά και τους επιχειρηματίες, τα στελέχη του αγροδιατροφικού κλάδου, τους εκπροσώπους του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα, τους εξαγωγείς, τους συμβούλους, τους τοπικούς φορείς τους συνεταιρισμούς και τους επιστήμονες.

Πέραν της εστίασης που θα γίνει φέτος στα τρία προϊόντα, στο συνέδριο θα αναλυθούν οι τεχνολογίες αιχμής που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και στο σύνολο του αγροδιατροφικού συστήματος.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής ενώ κεντρικός ομιλητής θα είναι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ

Δείτε το πρόγραμμα:

14:30 - 15:00 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

15:00-15:10  

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ
Πρόεδρος, Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο
ΠΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ
Πρόεδρος, Αµερικανική Γεωργική Σχολή

15:10-15:20

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
Μέλος Επιτροπής Αγροτεχνολογίας, Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο
Κοσµήτωρ, Perrotis College, Αµερικανική Γεωργική Σχολή
“Πρόσφατα επιστηµονικά πορίσµατα που αναδεικνύουν άγνωστες αξίες του µελιού, της κάνναβης και
του οίνου”

15:20-16:20

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι:
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
Οµότιµος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
“Θέµατα εµπορίας µελιού”
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ
∆ιευθύνων Σύµβουλος, Stayia Farm
“Από την κυψέλη.....στο ράφι”
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑ∆ΗΜΟΣ
Γενικός ∆ιευθυντής, Αγροτικός Μελισσοκοµικός Συνεταιρισµός Νικήτης Χαλκιδικής “Μέλι Σίθων”
“Η εµπορία-διακίνηση του Ελληνικού µελιού. Προβλήµατα και προοπτικές”
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Business Development Manager, Terra Spatium
“Τεχνολογίες διαστήµατος στη µελισσοκοµία ακριβείας”
Συντονίστρια: ΑΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ
Μέλος Επιτροπής Αγροτεχνολογίας, Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο
∆ιευθύνουσα Σύµβουλος, Ε.Β.Υ.Π.

16:20-17:20

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΚANNABH: AΠΟ ΤΗΝ ΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
ΕΙΡΗΝΗ ΠΙΤΤΑΡΑ
Προϊσταµένη Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηµατικών Πάρκων, Υπουργείο ανάπτυξης και
Επενδύσεων
"Πλαίσιο αδειοδότησης τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης. Ευκαιρίες και προκλήσεις"
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Πρόεδρος, Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας
“Η Τράπεζα αρωγός του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα της Ελληνικής αγροτικής οικονοµίας”

Κρασί, Μέλι, Κάνναβη:
Οι Νέες Προκλήσεις
Ετήσιο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας
8ο
∆ευτέρα 9 ∆εκεμβρίου 2019
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΛΙΑΚΟΥ∆ΗΣ
Γενικός ∆ιευθυντής, Μύλοι Καπλανίδη
“Προϊόντα µε κάνναβη στο καθηµερινό µας τραπέζι”

Συντονιστής: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΙΣ
Μέλος Επιτροπής Αγροτεχνολογίας, Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο
∆ιευθυντής Εταιρικής Ανάπτυξης, Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης

17:20 - 18:00

CΟFFEE BREAK

18:00 - 18:45

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΗΓΑΛΟΣ
Category Marketing Manager Specialty Crops & Rice, Greece, Cyprus, Albania & Israel, Corteva
Agriscience
“Καινοτόµες λύσεις φυτοπροστασίας στο αµπέλι”
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΑΛΠΗΣ
Γεωπόνος, Υπεύθυνος Τµήµατος Αµπέλου, Βίτρο Ελλάς
“Κλωνική επιλογή στην Ιταλία - Ελλάδα. Νέες τάσεις στην αµπελουργία”
ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΤΡΙ∆ΗΣ
Οινοποιός, Κτήµα Άλφα
"Τα επόµενα σύγχρονα εργαλεία στην υπηρεσία της µεταποίησης σήµερα"
Συντονιστής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
Μέλος Επιτροπής Αγροτεχνολογίας, Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Αφοί Καραγιώργου

18:45 - 19:00

ΟΜΙΛΙΑ
∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Γενικός ∆ιευθυντής, διαΝΕΟσις
"Νέα συνεργατικά σχήµατα: µοχλός ανάπτυξης της αγροτικής οικονοµίας”

19:00- 19:20 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
ΠΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ
Πρόεδρος, Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ
Υπουργός, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

19:20 - 20:30
COCKTAIL

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία